Net dat beetje meer

Net dat beetje meer

Net dat beetje meer

Net dat beetje meer

Over ons

Wie we zijn

De Vrienden van het UMCG is in 1989 opgericht en zorgt met inzet van meer dan 300 vrijwilligers voor net dat beetje meer binnen het UMCG. Door middel van fondsenwerving, een andere belangrijke taak van de stichting, kunnen de activiteiten ten behoeve van het welzijn van de patiënt bekostigd en gerealiseerd worden.

De personele bezetting van de stichting bestaat uit een algemeen manager, een manager vrijwilligerszaken, een stafadviseur en een secretaresse. Deze functies worden gefinancierd uit het reguliere UMCG budget. Het bestuur bestaat uit vijf (onbezoldigde) leden en heeft een adviserende en controlerende functie.

Het algemeen doel van de stichting is het verblijf van de patiënt in het UMCG te veraangenamen. Naast het opzetten en onderhouden van het vrijwilligerswerk, ondersteunt de stichting via fondsenwerving en evenementen diverse projecten binnen het UMCG die het algemeen doel van de stichting uitstralen.

Stichting Vrienden van het UMCG is een zogenoemd Goede Doelen Fonds en heeft de ANBI-status en is mede afhankelijk van giften, legaten en donaties. De stichting richt zich uitsluitend op projecten waarbij financiering vanuit het reguliere budget van het UMCG ontbreekt of niet toereikend is. De stichting doet haar werk zonder winstoogmerk.

Fiscaal nummer: 8003.17.191.B.01
KvK-nummer: 41011776

Missie en visie

Visie UMCG
“Van mens tot mens, in alles wat we doen We werken voor en met mensen, bij alles wat we doen: in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. We zetten ons allemaal in voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Hun belang is leidend bij alles wat we doen. We verliezen dat belang geen moment uit het oog en luisteren naar wat patiënten zeggen. Want patiënten weten vaak zelf wat er goed gaat en wat beter kan. Wat patiënten hebben meegemaakt, doet er voor ons toe. Zo versterken we onze zorg in het UMCG, maar ook in de hele zorgketen met andere zorgverleners.”

Visie Vrijwilligers & Vrienden UMCG
Vrijwilligers & Vrienden UMCG sluit aan bij de visie van het UMCG en wil een toegevoegde waarde zijn op de patiëntenzorg in het Universitair Medisch Centrum Groningen. De patiënten van het UMCG komen naar het ziekenhuis voor diagnose, behandeling en/of zorg. De wensen en noden van de patiënt zijn wellicht heel divers, een ding is zeker iedere patiënt wil graag gastvrij, behulpzaam en humaan ontvangen en begeleid worden tijdens zijn bezoek of verblijf in het ziekenhuis. Patiënten kunnen ondersteunen, wegwijs maken, verstrooiing bieden of het verblijf veraangenamen. Daaraan willen de Vrienden van het UMCG bijdragen!

Missie Vrijwilligers & Vrienden UMCG
Vrijwilligers & Vrienden UMCG herkennen zich in de woorden zie de mens en van mens tot mens als missie voor hun werk. Zij dragen bij aan de missie door te werken aan een mensgericht welkom en verblijf van de patiënt. Zij doen dat vrijwillig, en zijn daartoe goed georganiseerd.

Onze slogan luidt dan ook:

Net dat beetje meer

Kantoor

Marco Feenstra

Marco Feenstra

Manager vrijwilligerszaken

Margot Musiwa-van Wijk

Margot Musiwa-van Wijk

Manager vrijwilligerszaken

Ciska Davelaar

Ciska Davelaar

Algemeen manager

Henrieke Nijenhuis

Henrieke Nijenhuis

Stafassistent

Bestuur

Willem de Kok

Willem de Kok

Voorzitter

Chris Bus

Chris Bus

Penningmeester

Birgit Gruppen

Birgit Gruppen

Secretaris

Nynke Stellingsma

Nynke Stellingsma

Bestuurslid

Ine Scholten

Ine Scholten

Bestuurslid

Ambassadeurs

Ambassadeurs
Koen Schuiling, burgemeester Groningen
Jacques d’Ancona, resencist, journalist en presentator
Nynke Stellingsma, directeur SPOT
Bas Krajenbrink, bestuurder Chriselijke Woningstichting Patrimonium Groningen

Ambassadeurs/Adviseurs UMCG
Jan Bouwhuis, Directeur Bouw en Facilitair
Michiel Kahman, Directeur P&O
Riejanne Slaghuis, Senior stafadviseur B&I
Froukje Pit, directeur Comprehensive Cancer Center UMCG

Fonds ‘Familie in de buurt’

Fonds ‘Familie in de buurt’
In het UMCG worden zeer specialistische behandelingen uitgevoerd. Het UMCG heeft niet alleen patiënten uit Noord Nederland, maar patiënten komen ook uit de rest van het land of uit het buitenland voor ingrijpende en langdurige behandelingen.
Zware operaties, transplantaties of de behandeling van ingewikkelde stofwisselingsziekten. De zorgverzekering vergoedt de kosten van de patiënt en in sommige gevallen ook nog de reis- en verblijfskosten van één begeleider. Maar wanneer je ernstig ziek bent, heb je je familie nodig.

Fonds ‘Familie in de buurt’ voor volwassen patiënten
Patiënten die zelf wèl in de buurt van het UMCG wonen, hebben soms naaste familieleden die verder weg wonen. En op kritieke momenten wil een patiënt heel graag kinderen, broer of zus dichtbij zich hebben. Deze reis- en verblijfskosten worden veelal niet vergoed.
In een aantal gevallen kan het fonds ‘Familie in de buurt’ in de vorm van een financiële tegemoetkoming deze patiënten en familie ondersteunen.

Voor wie?
De aanvragen worden beoordeeld door het Medisch Maatschappelijk Werk van het UMCG. Daarbij let men op de volgende punten:
• De medische/sociale noodzaak van aanwezigheid van de aanvrager wordt door een zorgverleners onderschreven;
• De aanvrager kan aantonen dat hij of zij onvoldoende eigen draagkracht heeft;
• Er zijn geen andere bronnen (bijvoorbeeld verzekering, bijzondere bijstand) waaruit vergoeding mogelijk is;
• De kosten zijn aantoonbaar gerelateerd aan het verblijf bij de patiënt in het UMCG.

Huidige activiteiten
n 2019 is er negen keer (2018: zeven keer) een beroep gedaan op de stichting.
Er staat naar verwachting voldoende geld op de rekening om de komende jaren te kunnen voldoen aan de vraag voor reis- en verblijfkosten. Er wordt op dit moment niet actief geworven.

Beloningsbeleid
Aan de bestuursleden kan een vergoeding worden toegekend voor de door hen gemaakte kosten. De bestuursleden hebben geen recht op beloning, vacatiegeld of presentatiegeld.

ANBI

Vrijwilligers & Vrienden UMCG is volgens de Belastingdienst een ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit betekent dat uw gift aan Vrijwilligers & Vrienden UMCG aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting. Ook betekent dit dat Vrijwilligers & Vrienden UMCG geen belasting hoeft te betalen over uw nalatenschappen of schenkingen.

Uw geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen. Bovendien kunt u als donateur zelf uw gift aan Vrijwilligers & Vrienden UMCG aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer informatie leest u op onze pagina Schenken met belastingvoordeel.

Ons RSIN/fiscaalnummer in het ANBI-register is: 8003.17.191

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Vrijwilligers & Vrienden UMCG
Vrijwilligers & Vrienden UMCG
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Telefoon: (050) 361 35 57
Email: vrijwilligersenvrienden@umcg.nl 
IBAN: NL32 INGB 0682 324604
RSIN: 8003.17.191

Stichting Fonds Familie in de Buurt
Stichting Fonds Familie in de Buurt
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Telefoon: (050) 361 35 57
Email: vrijwilligersenvrienden@umcg.nl 
IBAN: NL83 INGB 0682 3341 62
RSIN: 8170.13.520

Voor onze jaarrekeningen verwijzen wij u naar onze jaarrekeningen.

Vrijwilligers & Vrienden UMCG
Huispostcode XA54
Postbus 30001
9700 RB Groningen

IBAN NL32 INGB 0682 324604
Tel: 050 – 361 3557
Email: vrijwilligersenvrienden@umcg.nl
KvK-nummer: 41011776